Vedtekter

Gjeldene vedtekter ble vedtatt i Langesund 15. april 2009. Styret arbeider med nye vedtekter som fremmes for Årsmøte 2022 i januar 2023.

§ 1 Formål for medlemskap

NM-hotels er en gruppering av overnattings- og serveringsbedrifter som

  • drives etter kristne verdier
  • har et åndelig tilbud til gjester og medarbeidere
  • tilbyr et miljø fritt for alkohol og andre rusmidler

Formålet er å fremme evangeliet og samordne medlemsbedrifters interesse ovenfor myndigheter, leverandører og kunder, samt bidra til utvikling av medlemsbedriftene. Medlemskap godkjennes av styret etter skriftlig søknad og signatur av vedtektene.

§ 2 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen, som er «Norske Misjonshotell og Gjestehus» sitt høyeste organ, fastsetter servicekontorets mål, handlingsprogram og budsjett, og kontrollerer dets virksomhet gjennom årsrapport og årsregnskap. Generalforsamlingen behandler dessuten alle saker av usedvanlige art eller viktighet.

b) Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april; ekstraordinær generalforsamling holdes etter styrets beslutning eller når en tredjedel av medlemmene skriftlig ber om det. Innkalling skjer med en måneds varsel.

c) På generalforsamling har ordinære betalende medlemmer 2 stemmer. Stemmeretten avhenger av at forfalt serviceavgift er innbetalt i rett tid. Bedriftenes representanter møtes med fullmakt fra styret.

d) Forslag til endringer i vedtektene til NM-hotels sendes medlemmene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Endringsforslag blir vedtatt med 2/3 stemmeflertall blant de fremmøtte deltagerne.

e) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være i hende 2 måneder før generalforsamlingen holdes.

f) Generalforsamlingen behandler følgende saker:

1 Valg av dirigent

2 Opprop

3 Revidert regnskap

4 Årsrapport over fellesaktiviteter og medlemsbedriftenes aktiviteter av felles interesse.

5 Handlingsprogram, budsjett og serviceavgift for neste år.

6 Valg av styret: Styreleder (2. hvert år), 2 styremedlemmer, 2 vararepresentanter, 3 medlemmer til valgkomiteen.

7. Evt. engasjement revisor.

8. Andre aktuelle og prinsipielle saker.

§ 3 Styret

a) «Norske misjonshotell & gjestehus» har et styre på 3-5 personer som velges for 2 år. Styrelederen velges ved særskilt valg. Hvert år velges 2 vararepresentanter.

Styret skal til enhver tid ha 1-2 medlemmer som representerer eierne og 1-2 medlemmer som representerer bedriftens daglig ledere. Vararepresentantene fordeles med en på hver gruppe.

b) Styret har myndighet til å handle på vegne av «Norske misjonshotell & gjestehus» i alle saker som ikke er av usedvanlig art og virkelighet, avgjørelser som faller inn under det fastsatte handlingsprogram og budsjett, deriblant fastsettelse av av funksjonsbeskrivelser for daglig leder for Servicekontoret. For øvrig skal styret utføre de oppdrag som generalforsamlingen bestemmer.

§4 Daglig leder og Servicekontoret

Daglig leder har ansvaret for driften av Servicekontoret i NM-hotels. I samråd med styret har vedkommende ansvar for å iverksette handlingsprogrammet som er vedtatt på generalforsamling, og også sørge for at Servicekontoret har den nødvendige bemanningen.

§ 5 Utelukke-Utmeldelse

Kommer en medlemsbedrift i strid med vedtektene for «Norske misjonshotell & gjestehus,» kan styret utelukke bedriften. Medlemmer som utelukkes eller av andre grunner melder seg ut av «Norske misjonshotell & gjestehus», kan ikke reise krav om erstatning eller tilbakebetaling av servicebidrag.

Hvis en medlemsbedrift opphører, går bedriften automatisk ut av «Norske misjonshotell & gjestehus», og alle merker og emblemer skal uten godtgjørelse returneres til Servicekontoret innen 30 dager. Hvis bedriften skrifter eier, skal dette straks meldes Servicekontoret.

Utmeldelse gjøres effektivt fra starten av et regnskapsår.

§ 6 Oppløsning

Oppløsning av «Norske misjonshotell & gjestehus» skal vedtas av to påfølgende generalforsamlinger (evt. ekstraordinær generalforsamling) og avgjøres med 2/3 stemmeflertall. Eventuelle eiendeler skal overføres til de formålet som generalforsamlingen bestemmer.

Gjeldene vedtekter ble vedtatt i Langesund 15. april 2009.